Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Kim jesteśmy  |  Członkowie  |  Władze  |  Statut  |  1 Procent

Statut Klubu Turystycznego Ekonomistów „TRAMP”

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.1. Koło PTTK nr 26 nosi nazwę "Klub Turystyczny Ekonomistów 'Tramp'" i zwane jest dalej Klubem.

Art. 2.1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica zgodnie z prawem kraju na terenie którego działa.

Art. 2.2. Siedzibą Klubu jest Warszawa.

Art. 2.3. Klub posiada pieczęć o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd.

Art. 3.1. Celem działalności Klubu jest:

 1. uprawianie i rozwijanie turystyki,
 2. propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form spędzania wolnego czasu w środowisku akademickim, a w szczególności wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Art. 3.2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i obsługę imprez turystycznych,
 2. prowadzenie działalności szkoleniowej i kulturalnej,
 3. utrzymywanie nieruchomości służących czynnemu wypoczynkowi członków Klubu i przeprowadzaniu imprez klubowych,
 4. utrzymywanie sprzętu turystycznego do wspólnego użytkowania przez członków Klubu i uczestników imprez klubowych.

 

 

DZIAŁ II. WŁADZE KLUBU

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 4. Władzami Klubu są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Art. 5. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie.

Art. 6. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

Art. 7. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić w trakcie kadencji swój skład w ilości nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Art. 8. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy ich członków. Wyjątek stanowi uchwała o udzieleniu kary statutowej.

Rozdział II. Walne Zebranie

Art. 9. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. Wszyscy członkowie zwyczajni muszą być powiadomieni pod rygorem nieważności Walnego Zebrania o jego terminie i celu na 2 tygodnie przed Zebraniem. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni.

Art. 9.1. Za powiadomienie uznaje się powieszenie ogłoszenia w lokalu klubu

Art. 10. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych Klubu. W sytuacji braku kworum, może odbyć się Walne Zebranie w drugim terminie, które jest prawomocne mimo braku kworum.

Art. 11.1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych na zebraniu członków Klubu.

Art. 11.2. Wyjątek stanowi uchwalanie i zmiany statutu oraz uchwała o rozwiązaniu Klubu. Uchwały te zapadają większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu zwyczajnych członków Klubu.

Art. 12.1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. wybór władz Klubu,
 4. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków, które obowiązują władze Klubu,
 5. nadawanie członkostwa honorowego,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał o zmianach statutu,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 9. rozpatrywanie wniosków o rezygnacji członków władz Klubu,
 10. przyznawanie odznaki honorowej.

Art. 12.2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad pod przewodnictwem przewodniczącego Walnego Zebrania wybranego w głosowaniu jawnym na początku zebrania. Kandydatów na przewodniczącego zgłasza Prezes.

Art. 13. Raz do roku Zarząd zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie.

Art. 14. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 zwyczajnych członków Klubu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 4 tygodni zajęć akademickich od daty złożenia wniosku.

Art. 15. Wybory do władz Klubu są tajne i odbywają się wg następującego schematu:

 1. Zarząd obowiązany jest ogłosić rozpoczęcie kampanii wyborczej na stanowisko Prezesa na zebraniu Klubu najpóźniej na 1 miesiąc przed wyborczym Walnym Zebraniem,
 2. Kandydatem na Prezesa Klubu (zwanym dalej kandydatem) staje się członek Klubu, który:
  • osobiście lub na piśmie zgłosił swą wolę kandydowania Zarządowi lub Walnemu Zebraniu,
  • jest co najmniej 9 miesięcy członkiem zwyczajnym Klubu i organizował bądź współorganizował co najmniej 2 wyjazdy klubowe
  • posiada statut studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 3. Zarząd zobowiązany jest na każdym zebraniu Klubu ogłaszać aktualną listę kandydatów.
 4. Kandydaci mają prawo przedstawiać na zebraniach Klubu swój program wyborczy.
 5. Zarząd na życzenie kandydata jest obowiązany udzielić mu pomocy, w tym przede wszystkim:
  • informacji n.t. prowadzonych przez Klub działań,
  • informacji n.t. funduszy, którymi Klub dysponuje,
  • udostępnić do wglądu dokumentację prowadzoną przez Klub i Zarząd.
 6. Podczas wyborczego Walnego Zebrania Klubu kolejno:
  1. Kandydaci w kolejności alfabetycznej przedstawiają swój program w którym m. in. podają skład Zarządu, który mają zamiar zaproponować; odpowiadają następnie na pytania z sali.
  2. Odbywają się tajne wybory prezesa, w którym uprawnieni głosują tylko na jednego kandydata. Prezesem zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50% ważnych głosów.
  3. W przypadku, gdy zgłosi się tylko jeden kandydat zostaje on wybrany bez głosowania.
  4. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów odbywa się druga tura, do której przechodzą dwaj kandydaci o największej liczbie głosów.
  5. druga tura odbywa się na takich samych zasadach jak pierwsza.
  6. W przypadku jednakowej liczby głosów w drugiej turze powtarza się ją tak długo, aż któryś z kandydatów uzyska ponad 50% ważnych głosów. Glosy wstrzymujące się uważa się za nieważne. Przeprowadza się głosowanie tajne nad zaproponowanym przez prezesa składem Zarządu. Głosy oddaje się za lub przeciw Zarządowi. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.
  7. W przypadku odrzucenia zaproponowanego składu Zarządu prezes może ogłosić rezygnację lub przedstawić nowy skład Zarządu.
  8. W przypadku rezygnacji z funkcji Prezesa Prezesem automatycznie zostaje kandydat, który uzyskał drugą co do wielkości liczbę głosów.
  9. Jeżeli Walne Zebranie nie zatwierdzi Zarządu zaproponowanego przez drugiego kandydata, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie w ciągu czterech tygodni zajęć akademickich, jednak nie przed upływem dwóch tygodni.
  10. Walne Zebranie na wniosek Przewodniczącego Zebrania uchwala liczbę członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna musi składać się co najmniej z trzech osób.
  11. Z sali zgłaszane są kandydatury do Komisji Rewizyjnej. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej muszą spełniać wymóg dwuletniego członkostwa zwyczajnego w Klubie.
  12. Wybory są tajne. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy:
   • uzyskali największą liczbę głosów,
   • uzyskali ponad 50% ważnych głosów.
  13. W przypadku równej ilości głosów o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie.
  14. W przypadku nie zapełnienia wszystkich miejsc w Komisji Rewizyjnej odbywają się wybory uzupełniające, do których mogą być zgłaszani nowi kandydaci. Odbywają się one na zasadach ujętych w pkt. m/.
  15. Kandydaci do władz Klubu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności niezbędna jest ich pisemna zgoda.
 7. W przypadkach nieprzewidzianych uchwały podejmuje Walne Zebranie na wniosek jego przewodniczącego.

Art. 16. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 1/5 zwyczajnych członków Klubu.

Art. 16.1. Likwidacji dokonuje komisja likwidacyjna, w skład której wchodzą dotychczasowi członkowie Zarządu Klubu.

Art. 16.2. Obowiązkiem komisji likwidacyjnej jest jak najszybsze przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający majątek Klubu przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Art. 16.3. Komisja likwidacyjna w szczególności powinna:

 • zawiadomić sąd o likwidacji i wyznaczeniu komisji likwidacyjnej, z podaniem składu komisji i adresów jej członków,
 • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Klubu z rejestracji stowarzyszeń.

Art. 16.4. Majątek zlikwidowanego Klubu po spłaceniu zobowiązań przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania członków o likwidacji Klubu.

Rozdział III. Zarząd.

Art. 17. Zarząd składa się z 3-7 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Art. 18. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. zarządzanie działalnością Klubu zgodnie z zasadą gospodarności,
 3. prowadzenie ewidencji członków Klubu wraz z ich adresami i telefonami,
 4. prowadzenie na bieżąco rzetelnej i precyzyjnej dokumentacji wszystkich podejmowanych przez Zarząd decyzji,
 5. ustalanie i zbieranie składek członkowskich Klubu i prowadzenie szczegółowej ich ewidencji,
 6. ustalenie zasad przyznawania dotacji na przedsięwzięcia firmowane przez Klub z funduszy, którymi Klub dysponuje i ogłoszenie tych zasad na zebraniu Klubu przed podjęciem pierwszej decyzji o przyznaniu dotacji,
 7. organizacja Walnych Zebrań w przypadkach i trybie przewidzianym w statucie,
 8. regularne odbywanie zebrań Zarządu co najmniej raz w miesiącu (z możliwością przerwy podczas ferii i wakacji studenckich),
 9. w okresie przerw w regularnym odbywaniu zebrań Zarządu ustanowienie dyżurów członka lub pełnomocnika Zarządu, który mógłby podejmować niezbędne decyzje w nieoczekiwanych sprawach,
 10. organizowanie roboczych spotkań Klubu i informowanie na nich o podejmowanych przez Zarząd działaniach,
 11. dysponowanie ruchomościami i nieruchomościami będącymi własnością lub w dyspozycji Klubu. Zbycie ruchomości lub nieruchomości będących własnością Klubu oraz zrzeczenie się praw do dysponowania ruchomościami lub nieruchomościami wymaga akceptacji Komisji Rewizyjnej,
 12. przyznawanie dotacji z funduszy, którymi Klub dysponuje na przedsięwzięcia firmowane przez Klub wg wcześniej przyjętych zasad,
 13. podejmowanie uchwał o niezbędnych dla funkcjonowania Klubu wydatkach,
 14. w przypadku wpłynięcia do Zarządu skargi na członka Klubu, zbadanie jej i wyciągnięcie konsekwencji,
 15. wymierzanie kar, do których należą:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w prawach członka,
  • dyscyplinarne skreślenie z listy członków.

  Zawieszenie w prawach członka następuje na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Uchwały o udzieleniu kary statutowej podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków. Zarząd ogłasza o udzieleniu kary wraz z uzasadnieniem na najbliższym zebraniu Klubu.

 16. od kar wymienionych przez Zarząd przysługuje odwołanie rozpatrywane przez Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca.

Rozdział IV. Komisja Rewizyjna.

Art. 19. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób i wybiera przewodniczącego.

Art. 20. Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. kontrola działalności Klubu, co najmniej raz w roku,
 2. przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym Zebraniu,
 3. udział we wszystkich zebraniach Zarządu podczas których podejmowane są uchwały,
 4. dostęp do dokumentacji prowadzonej przez Zarząd,
 5. przedstawianie Zarządowi i członkom Klubu swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Klubu,
 6. składanie wniosku o odwołanie członków Zarządu.

DZIAŁ III. CZŁONKOWIE KLUBU. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 21. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków seniorów,
 3. członków honorowych.

Rozdział II. Członkowie zwyczajni

Art. 22. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy kto:

 1. uczestniczył przynajmniej w 2 wyjazdach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Klub i brał udział w organizacji 1 imprezy, lub brał udział w 3 wyjazdach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Klub,
 2. zna Statut Klubu, zgadza się go przestrzegać i złożył Zarządowi deklarację członkowską.
 3. opłacił składkę członkowską,
 4. został przyjęty uchwałą Zarządu.

Art. 23. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Klubu,
 3. posiadać i nosić odznakę Klubu.

Art. 24. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. dbania o dobre imię Klubu,
 2. przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Klubu,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. brania czynnego udziału w działalności Klubu.

Art. 25. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. niepłacenia składek członkowskich co najmniej przez rok,
 3. dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu,
 4. uzyskania statusu członka seniora.

Art. 26. Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie rozpatrywane przez Walne zebranie w terminie 1 miesiąca.

Rozdział III. Członkowie seniorzy

Art. 27. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny, który nie jest w stanie nadal wywiązywać się z obowiązków a pragnie zachować kontakt z Klubem.

Art. 28. Członek zwyczajny staje się członkiem seniorem na własną prośbę za zgodą Zarządu.

Art. 29. Członek senior ma prawo:

 1. uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności Klubu,
 2. posiadać i nosić odznakę Klubu,
 3. ubiegać się o przywrócenie statusu członka zwyczajnego.

Art. 30. Członek senior ma obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Klubu w miarę możliwości,
 2. służenia Klubowi radą i pomocą,
 3. przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Klubu.

Art. 31. Członkostwo seniora ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

Art. 32. Od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie rozpatrywane przez Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca.

 

Rozdział IV. Członkowie honorowi

Art. 33. W uznaniu szczególnych zasług dla Klubu lub turystyki Walne Zebranie na wniosek Zarządu przyznaje zaszczytny tytuł "Członka Honorowego Klubu Turystycznego Ekonomistów TRAMP".

Art. 34. Tytuł członka honorowego uprawnia do:

 1. posiadania i noszenia odznaki Klubu,
 2. uczestniczenia w działalności Klubu.

 

DZIAŁ IV. MAJĄTEK KLUBU

Art. 35. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 36. Majątek Klubu pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów, spadków, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.

Art. 37. Klub może podejmować działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 38. Do zaciągania zobowiązań, składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane są podpisy Prezesa i członka Zarządu. Wyjątek stanowią zobowiązania finansowe, które wymagają podpisu Prezesa i Skarbnika Klubu.

38.1. Prezes może na czas swojej nieobecności upoważnić do podpisywania zobowiązań finansowych innego członka Zarządu. Takie samo prawo przysługuje skarbnikowi. Prezes i skarbnik nie mogą jednocześnie upoważnić tej samej osoby, nie mogą też upoważnić jeden drugiego.

 

DZIAŁ V. HONOROWA ODZNAKA

Art. 39. Honorowa odznaka jest przyznawana uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu lub 1/5 członków Klubu.

Art. 39.1. Warunkiem otrzymania honorowej odznaki jest :

 1. co najmniej dwuletnie członkostwo w Klubie,
 2. aktywny udział w życiu Klubu związany z organizacją imprez oraz wyjazdów Klubowych.

 

DZIAŁ VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 40. Za wyjazd turystyczno-krajoznawczy organizowany przez Klub rozumie się wyjazd w którym weźmie udział przynajmniej czterech członków Klubu i zostanie wcześniej ogłoszony przez wywieszenie w siedzibie Klubu lub wyjazd, który zostanie uznany za organizowany przez Klub uchwałą Zarządu.

Art. 41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>