Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
Witamy!  |  Wykłady  |  Wyjazdy  |  Egzamin  |  Materiały

 • osoby, które ukończyły Kurs dostarczają Komisji Szkoleniowej OM PTTK w Warszawie program wycieczki napisanej przez siebie wg ustalonego wzorca – złożenie programu wycieczki spełniającego wszystkie warunki formalne jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu teoretycznego,
 • osoby, które spełniły powyższe wymagania formalne przystępują do egzaminu teoretycznego, który składa się z dwóch części:
  - "wejściówki" – którą zalicza się uzyskując co najmniej 81% punktów za każde pytanie - zaliczenie "wejściówki" jest warunkiem koniecznym do sprawdzenia właściwej części egzaminu,
  - właściwa część egzaminu - którą zalicza się uzyskując z każdego z wymienionych działów co najmniej 61% punktów:
  1. PTTK jako organizacja,
  2. historia turystyki i krajoznawstwa w Polsce,
  3. historia architektury w Polsce,
  4. etnografia,
  5. budownictwo drewniane,
  6. przyroda Polski i jej ochrona,
  7. geografia turystyczna Polski,
  8. bezpieczeństwo imprez turystycznych,
  9. terenoznawstwo,
  10. zagadnienia prawne w turystyce,
 • osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny mogą przystąpić do obrony swojego programu wycieczki przed Komisją Egzaminacyjną,
 • podczas obrony wycieczki, Uczestnik Kursu musi przynieść na nią własną mapę obszaru, na który przygotował plan wycieczki;
 • zaliczenie kursu oraz zdanie egzaminu teoretycznego i obrona programu wycieczki są podstawą do przyznania przez OM PTTK w Warszawie uprawnień Organizatora Turystyki OM PTTK.
 • osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK (instruktor lub przodownik) lub przewodnika turystycznego są zwolnione z przedstawiania komisji programu wycieczki i zaliczania Kursu.


 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>