Kurs Turystyki Górskiej Ceneria: outdoorowa porównywarka cen
www.ImprezyPodroznicze.pl
www.peron4.pl
www.szlaki.net.pl
www.skg.uw.edu.pl
GOT - Uwagi do Regulaminu

Warszawa dnia 28 września 1999

Pan

Janusz Zdebski

Prezes ZG PTTK

 

Uwagi do Regulaminu GOT A.D. 1999

 1. Zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 10 Statutu PTTK, KTG nie może samodzielnie, bez akceptacji Prezydium Zarządu Głównego zmieniać Regulaminu GOT. W Statucie jest zapisane, że Prezydium Zarządu Głównego w szczególności /.../ ustanawia ogólnopolskie odznaki turystyczne i krajoznawcze - jeżeli ustanawia, to także zmienia zasady ich zdobywania. Organ niższego szczebla nie może samodzielnie wprowadzać poprawek.

 2. Tekst opublikowany w "Informacjach dla Przodowników Turystyki Górskiej", "Na Szlaku" (nr 2/99) oraz udostępniany przez Członka KTG Z. Kałużę w miesiącu lutym jest różny od tekstu opublikowanego w wersji książkowej w czerwcu. Kto i na jakiej zasadzie dokonał tych poprawek? Wszelkie poprawki powinny być dokonane w drodze uchwały organu który przyjął pierwotną treść Regulaminu, tymczasem z jego treści wynika że od 9 stycznia 1999 tj od momentu uchwalenia pierwszej wersji nic się nie zmieniło, teksty są jednak różne.

  Odznakę "Za wytrwałość" może zdobywać (w pierwotnej wersji wydrukowanej w NS, Informacjach dla przodowników i rozsyłanej przez Z. Kałużę było "ZDOBYĆ") posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.

  W przypadku "ZDOBYĆ" oznacza to, że normy "Za wytrwałość" można wypełniać w dowolnym czasie, tak naprawdę nawet nie mając jeszcze żadnej innej odznaki a następnie przedkładać do weryfikacji rok po roku po zdobyciu małej złotej GOT. W przypadku "ZDOBYWAĆ" normy "Za wytrwałość" można wypełniać tylko po uzyskaniu małej złotej. Pytanie tylko którą wersję przyjęła KTG?

 3. Wg § 3 Regulaminu, GOT PTTK można zdobywać przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów. Dodatek precyzujący te grupy zatytułowano Wykaz pogranicznych grup górskich w których można zdobywać GOT. W treści regulaminu nie ma mowy o jakimkolwiek dodatku czy wykazie precyzującym te grupy, ponadto sam wykaz traktuje o grupach "pogranicznych" a w treści Regulaminu jest mowa o grupach "przygranicznych". Zatem z formalnego punktu widzenia wspomniany wykaz z Regulaminem nie ma nic wspólnego i po prostu nie ma żadnej mocy prawnej.

 4. We wspomnianym wyżej wykazie wymieniono kilkanaście grup górskich bardzo atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki górskiej, takich jak Gorgany, Czarnohora, Niżnie Tatry, Mała Fatra czy Wielka Fatra. Nasuwa się tylko jedno pytanie: Czy aby na pewno są to przygraniczne grupy górskie? W dodatku tym nie występują na przykład Bieszczady Wschodnie, niewątpliwie będące przygraniczną grupą górską. Nie ma też np. Beskidu Śląsko–Morawskiego, Vihorlatu czy tłumnie odwiedzanego Słowackiego Raju. Generalnie zastanawia zasada na jakiej dokonano wyboru tych grup górskich. Rodzi się pytanie: dlaczego nie można zdobywać GOT w całych Karpatach i Sudetach (także w tej niemieckiej części)? Jeżeli już bez Rumunii to dlaczego góry Słowacji zostały potraktowane wybiórczo?

 5. We wspomnianym wyżej Dodatku jako jedną grupę górską wskazano "Čergov–Branisko", czyli dwie różne grupy górskie. Nazwa została przepisana ze słowackiej mapy nr 25, obejmującej właśnie i Čergov i Branisko. Analogicznie: "Javorniky-Kysuce" - mapa nr 7, "Spišská Magura i Pieniny" - mapa nr 24, "Bukovské Vrchy–Laborecka Vrchovina" - mapa nr 28. Jako "grupę górską" podano Orawę. Orawa to jest nazwa krainy historycznej w rzeczywistości obejmującej kilka grup górskich. Jako grupę wspomniano "Tatry Słowackie (Zachodnie z Rohaczami oraz Wysokie)" - ktoś się zasugerował słowacką mapą, nazwaną Západné Tatry – Roháče. Pominięto za to Tatry Bielskie czyli Belianské Tatry (nie ma mapy z tą nazwą w tytule).

 6. § 5 ust. 2 mówi że Odznakę "Za wytrwałość" może zdobyć posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej. Wystarczyłby zapis, mówiący że konieczna jest co najmniej mała złota, bez której się przecież nie zdobędzie żadnej dużej odznaki. Obecny zapis wprowadza tylko zamęt.

 7. § 5 ust 3 mówi, że W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego. ZDOBYĆ a nie ZDOBYWAĆ! Tym samym zapis § 6 ust. 4 o możliwości przenoszenia nadwyżki punktów przy zdobywaniu dowolnej małej odznaki ale nie więcej niż 50% normy jest ograniczeniem, nie obowiązującym przy dużej GOT. W świetle tego zapisu, w ciągu jednego sezonu można przejść 6 tras na dużą GOT – nawet przed uzyskaniem odznaki popularnej! - a potem co rok weryfikować kolejne duże stopnie odznaki. Tak samo gdy w połowie roku spełni się normę na małą złotą a potem przejdzie się jedną z tras na dużą odznakę, można potem bez problemu w roku następnym zrobić drugą trasę i zweryfikować dużą odznakę, co należy uznać za zapis korzystny. Ale także bezpośrednio po uzyskaniu małej złotej, nawet jeszcze w tym samym roku, można przejść 6 wymaganych Regulaminem tras i potem je co roku przedstawiać do weryfikacji.

 8. § 6 ust 1 głosi, że Zalicza się l punkt za każdy przebyty kilometr oraz l punkt za każde 100 m różnicy podejść. Mylące jest sformułowanie "różnica podejść". Może jednak "suma podejść" byłaby stosowniejsza? Obecnie ten zapis wskazuje, że po prostu jak się gdzieś wchodzi należy odjąć od wysokości bezwzględnej punktu docelowego wysokość punktu startowego, co ma racje bytu tylko w przypadku punktowania krótkich odcinków.

 9. Nie istnieje przywoływany w § 6 ust. 1 oraz § 7 ust 1 załącznik Trasy punktowane do GOT PTTK. Spis treści przywołuje pozycję Trasy punktowane ale żadna strona w książkowej wersji Regulaminu nie jest tak zatytułowana.

  Podobnie nie istnieje II część tego wykazu.

 10. § 7 mówi, że trasa na dużą GOT powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich dowolnie wybranych z wykazu znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK. Regulamin rezygnuje z określenia punktów początkowych i końcowych – czyli są one dowolne. Do Regulaminu dołączony jest załącznik określający obok punktów pośrednich, całkowicie zbędne punkty początkowe i końcowe. Lista tych punktów została rozszerzona w stosunku do poprzedniej wersji Regulaminu. Twórca tej listy wykonał czynność absolutnie bezcelową.

 11. Jako punkt pośredni w dawnej grupie II wskazano Trzy Kopce. Nie jest sprecyzowane które - Trzy Kopce Wiślańskie 809, Trzy Kopce 1082 (w masywie Klimczoka) czy Trzy Kopce 1216 (w Grupie Pilska)? Zgodnie z Regulaminem, każde z tych wzniesień można wykorzystać. W dawnej grupie V wskazano "osiem w jednym" – Żuków. Mapa PPWK pokazuje osiem wierzchołków Żukowa – (516), (768), (746), (725), (725), (868), (864), (802). W świetle Regulaminu wystarczy zatem przejść pasmo Żukowa od Uherców Mineralnych po granicę z Ukrainą (lub na odwrót), zaliczając po drodze siedem wierzchołków i nocując po drodze (tak żeby wycieczka była wielodniowa, czyli co najmniej dwudniowa), aby zaliczyć trasę na Dużą GOT.

 12. Zapis § 9 pozbawia możliwości potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT przodowników nie posiadających kompletu uprawnień. Do potwierdzenia i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK /.../, posiadający uprawnienia na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie. Ten zapis jest koniunkcją, tym samym ok. 95% przodowników traci uprawnienia.

 13. Nie wynika z Regulaminu kto ma potwierdzać przejścia w "przygranicznych" grupach górskich? Regulamin nie podaje jak się przekładają uprawnienia przodownickie na te grupy, co w starym regulaminie było jasno powiedziane.

 14. Według § 11 ust. 3 Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem i pieczątką. – czyli bez pieczątki potwierdzenie jest nieważne. Podpis z podaniem numeru legitymacji nie jest wystarczający – takie potwierdzenie jest nieważne.

 15. Pominięto zapis mówiący o nieuznawaniu punktów zdobytych na obszarach chronionych. W projekcie regulaminu, krążącym po Internecie, widniał następujący zapis: "GOT PTTK zdobywa się przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej". Powinien się on znaleźć w całości w nowym regulaminie. W tej chwili weryfikaty praktycznie nie mają prawa odmówić uznania punktów zdobytych przy ewidentnym łamaniu przepisów dotyczących ochrony przyrody. Dodatkowo do łamania przepisów dotyczących ochrony przyrody zachęca część atlasowa Regulaminu, gdzie wypunktowano kilkanaście przejść bez szlaków w obszarach ścisłej ochrony. Wg Art. 255. § 1. Kodeksu Karnego: Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie świadczą o niedopracowaniu regulaminu, zarówno jeśli chodzi o sama treść jak też część mapową. Część tekstowa sprawia wrażenie nieprzemyślanej i pisanej absolutnie bez koncepcji na czym ma polegać zdobywanie odznaki. Analiza części mapowej sprawia wrażenie wykonania przez laika nie będącego od lat w terenie (Tatry, Beskidy).

Wobec powyższych zarzutów niezbędne jest ujawnienie i opublikowanie szczegółowego rozliczenia kosztów wydania regulaminu, w tym szczególnie kosztów przygotowania części mapowej.

Zarząd Główny PTTK powinien wyciągnąć konsekwencje, z odpowiedzialnością majątkową włącznie, wobec osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dopuszczenie do druku regulaminu w obecnej postaci oraz konsekwencje statutowe wobec osób odpowiedzialnych za zmiany treści regulaminu.

 

Paweł Dudzik

Przodownik Turystyki Górskiej

leg. nr 6643

Tomasz Dygała

Przodownik Turystyki Górskiej

leg. nr 6226

 

Załącznik:

Wykaz błędów w Regulaminie GOT. Łącznie stron 15 + 2 

KTE "TRAMP"
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległoœci 162
02-554 Warszawa
+48-22-5649784
Webmaster
<Klub Turystyczny Ekonomistów TRAMP>